poniedziałek, 5 listopada 2018

Kto lubi poezję...?
...ten może wziąć udział w XXV Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki! Zapoznajcie się z regulaminem:


1.     Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju przewidziany jest na 12 grudnia 2018 roku (środa) – godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Biblioteka Szkolna, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.

2.     Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Sosnowcu

3.     Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.

4.     Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 23 listopada 2018 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,
41 – 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35
z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.

Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy
o nadesłanie fragmentu.
            Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, swoje dane, dane szkoły, do której uczęszcza:

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły
Numer telefonu szkoły
Adres e-mail szkoły

oraz podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

5.     Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu
wraz z uczniami z Biura Turnieju.

6.     W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci
i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz uczniowie.

7.     Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie w dniu 12 grudnia 2018 r. W uzasadnionych przypadkach (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst zostanie przedstawiony przez aktora ze szkolnego teatru. Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza; prezenterzy nie podają innych danych.

8.     O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 7 grudnia 2018 roku na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail.

9.     Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda i „Laur Plateranki”,
II nagroda i III nagroda. Jury ma prawo do nieprzyznania którychś
z nagród lub do innego ich rozdysponowania. Przewiduje się ponadto przyznanie nagród: Publiczności oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych sponsorów. Wybór nagradzanych tekstów pozostaje w tym wypadku w gestii nagradzających, chyba że scedują oni te decyzje na jury.

10.  Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.

11.  Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.

12.  Organizatorzy powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne
z zaproszeniem (także dla opiekuna).

13.  Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów i ich opiekunom.

14.  Komunikat jury o wynikach XXV Lauru Plateranki rozesłany zostanie 13 grudnia 2018 r. do prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.

15.  Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim
od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie
oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze
nie przewiduje się honorariów.

16.  Autorzy wierszy wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunku oraz podstawowych danych osobowych w mediach oraz na stronie internetowej organizatora: www.plater.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).

17.  Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem
e–mail: loplater@wp.pl oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater
w Sosnowcu http://www.plater.edu.pl

Organizatorzy XXV Lauru Plateranki
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz