16 maja, 2022

Kto lubi poezję…?

…ten może wziąć udział w XXV Ogólnopolskim Turnieju
Jednego Wiersza
O
Laur Plateranki!
Zapoznajcie się z regulaminem:

1.    
Turniej
jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju przewidziany jest na 12 grudnia 2018 roku
(środa) – godz. 17.00
. Organizatorami Turnieju są: Biblioteka Szkolna, Samorząd
Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz
miłośnicy poezji związani ze szkołą.

2.    
Współorganizatorem
jest Urząd Miasta w Sosnowcu
3.    
Konkurs
organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych
z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.
4.    
Warunkiem
uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem)
egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd
niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie
wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 23 listopada 2018 roku
na adres:
II
Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,
41
– 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35
z
dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.
Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku
dłuższych utworów prosimy
o nadesłanie fragmentu.
            Autor
zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, swoje
dane, dane szkoły, do której uczęszcza:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły
Numer telefonu szkoły
Adres e-mail szkoły
oraz podpisane zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku.
5.    
Teksty
kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu
wraz z uczniami z Biura Turnieju.
6.    
W
komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego,
poeci
i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Emilii Plater w Sosnowcu oraz uczniowie.
7.    
Autor
zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie
w dniu 12 grudnia 2018 r. W uzasadnionych przypadkach (np. niemożliwy przyjazd
autora na finał) tekst zostanie przedstawiony przez aktora ze szkolnego teatru.
Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza;
prezenterzy nie podają innych danych.
8.    
O
zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną
najpóźniej do 7 grudnia 2018 roku na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail.
9.    
Przewiduje
się następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda i „Laur Plateranki”,
II nagroda i III nagroda. Jury ma prawo do nieprzyznania którychś
z nagród lub do innego ich rozdysponowania. Przewiduje się ponadto przyznanie
nagród: Publiczności oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych
sponsorów. Wybór nagradzanych tekstów pozostaje w tym wypadku w gestii
nagradzających, chyba że scedują oni te decyzje na jury.
10. 
Ostateczna
decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i
interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.
11. 
Organizatorzy
nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.
12. 
Organizatorzy
powiadamiają o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do
finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne
z zaproszeniem (także dla opiekuna).
13. 
Organizatorzy
nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom
zakwalifikowanych do finału tekstów i ich opiekunom.
14. 
Komunikat
jury o wynikach XXV Lauru Plateranki rozesłany zostanie 13 grudnia 2018 r. do
prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.
15. 
Przewiduje
się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez
jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim
od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest
równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie
oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze
nie przewiduje się honorariów.
16. 
Autorzy
wierszy wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunku oraz podstawowych danych
osobowych w mediach oraz na stronie internetowej organizatora: www.plater.edu.pl
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).
17. 
Dodatkowe
informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem
e–mail: loplater@wp.pl oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater
w Sosnowcu http://www.plater.edu.pl
Organizatorzy XXV Lauru Plateranki